Zasady rozgrywania konkursów nieklasycznych pony games - Mazowiecki Talent Jeździecki

Mazowiecki Talent Jeździecki
Każdy ma Talent!
Przejdź do treści

Zasady rozgrywania konkursów nieklasycznych pony games

Konkursy Nieklasyczne > Pony games
Stopień trudności

W zależności od stopnia zaawansowania zawodników, którym konkurs jest dedykowany konkurs może mieć ograniczenie maksymalnego chodu:
Stopień trudności
Najwyższy chód
Stęp
Kłus
Galop
Skoki
Zastosowanie
Pomoc zewnętrzna
Tylko w stępie
Z asystą

Z kłusem
Na dokładność
Na styl

Z galopem
Na dokładność
Na styl
Ślepy parkur

Ze skokami
Na styl

W konkursach samodzielnych każda przeszkoda na trasie powinna mieć określony najwyższy chód, jakim może być pokonana, na przykład: ósemka tylko w stępie S (bo ciasna), slalom w stępie lub kłusie SK, koło przez drągi w stępie, kłusie lub galopie  SKG, cavaletti tylko w kłusie K.
W niniejszym opisie określenia „przeszkoda” oraz „zadanie” są równoznaczne z wyjątkiem przeszkód o charakterze skokowym.
Czas
  • Bez pomiaru czasu – konkursy z asystą
  • Z pomiarem czasu – konkursy samodzielne z określonym czasem maksymalnym, po którego przekroczeniu następuje zakończenie przejazdu.
Pomiar czasu rozpoczyna się od przekroczenia linii startu i kończony na linii mety. W przypadku, gdy pierwsze zadanie wykonywane jest w stój, na przykład młynek lub wzięcie piłki, która w kolejnym zadaniu ma być rzucona do celu, pomiar czasu rozpoczyna sie od gwizdka sędziego rozpoczynającego to zadanie.
Można wyznaczyć normę czasu, której dwukrotność określa czas maksymalny. Przekroczenie normy czasu nie pociąga za sobą naliczenia punktów karnych.
Wyznaczenie czasu maksymalnego jest istotne nie tylko dla organizatora, który jest w stanie przewidzieć czas trwania konkursu, ale też dla dobrostanu koni czekających na swój start na rozprężalni.
Start, meta i dodatkowe zadania
Linia startu i mety wyznaczane są tak, jak w konkursach skokowych. Zamiast zwyczajowego ukłonu w kierunku sędziego, zalecana jest wymiana informacji między sędzią, a zawodnikiem. Na przykład „Jesteś gotowy?” –  „Tak” –  „Zatem powodzenia”.
W konkursach mogą być zadania nie objęte punktacją lub pomiarem czasu. Na przykład
  • Zadanie Rozdroże.
  • Zadanie Ogon lisa
Pomoc zewnętrzna
W niniejszym opracowaniu „pomoc zewnętrzna dozwolona” oznacza:
W konkursie na dokładność każdym momencie przejazdu dopuszczalna jest pomoc trenera, który może na chwilę wejść na plac i pomóc pokonać przeszkodę, a następnie odejść. Przeszkoda pokonana z pomocą jest punktowana tak, jak przeszkoda pokonana z błędem lub niepokonana i nie przysługuje jej poprawianie.
W propozycjach zasad rozgrywania konkursu można umieścić zastrzeżenie, że pomoc zewnętrzna jest niedozwolona.
Oglądanie trasy
We wszystkich konkursach pony games w ramach oglądania trasy sędzia lub osoba wyznaczona musi przejść z zawodnikami całą trasę objaśniając sposób pokonania przeszkód oraz metodę punktacji. Wskazane jest przygotowanie dla zawodników mapki ze skróconą informacją o punktacji. Przebiegnięcie trasy na piechotę i powtarzanie, którą przeszkodę jak pokonać, daje dziecku: wiedzę o trasie konkursu, zwiększa pewność siebie przed startem, jest doskonałą okazją na spuszczenie nadmiaru energii i opanowanie emocji w oczekiwaniu na swój start.
Pony games z asystą
Celem przejazdu asystą jest przebycie trasy i wykonanie zadań, ewentualnie oswojenie konia z przeszkodami/zadaniami. Bez skoków.
Konkurs dedykowany zawodnikom najmłodszym lub nie posiadającym uprawnień do startu samodzielnego.
Przy odpowiednio ustawionej trasie dopuszcza się „wypuszczenie” na trasę kilku zawodników.
Zawodnik bezwzględnie musi mieć na głowie prawidłowo zapięty kask.
Stopień trudności
SK Konkurs odbywa się w stępie lub w stępie i kłusie. Zakłusowanie dopuszczalne jest pod warunkiem uzyskania zgody rodzica jeźdźca przed startem, a zawodnik wyrazi chęć zakłusowania podczas przejazdu. Należy pamiętać, by przejazd był doświadczeniem pozytywnym i budującym odwagę, nie traumę.
Czas
Bez pomiaru czasu.
Punktacja
Bez punktacji.
Klasyfikacja
Wszyscy wygrywają. Ponieważ przejazdy z prowadzeniem dedykowane są najmłodszym uczestnikom, zaleca się dokonanie dekoracji flot’s natychmiast po ukończonym przejeździe.
W przypadku, gdy zawodnik startuje w konkursie z asystą, a następnie w przejeździe samodzielnym w propozycjach zawodów musi być wyraźnie zaznaczone, czy ten drugi przejazd w konkursie samodzielnym jest treningowy, czy liczony do klasyfikacji.
Pomoc zewnętrzna
Osoba prowadząca przez cały przebieg prowadzi kuca i pomaga zawodnikowi. Niedozwolone jest puszczanie zawodnika samodzielnie.
Podczas przejścia konkursu pony games z asystą osobą prowadzącą musi być albo trener/instruktor zawodnika, albo rodzic/opiekun prawny. Niedopuszczalne jest prowadzenie nieletniego zawodnika przez osobę niepełnoletnią.
Ze względów bezpieczeństwa osoba prowadząca powinna trzymać konia za wodze lub na krótkim uwiązie. Zdecydowanie nie zaleca się używania w tym celu lonży.
Konkurs na precyzję
Celem przejazdu jest jak najdokładniejsze pokonanie przeszkód na trasie. Nie ma przeszkód skokowych.
Stopień trudności
Konkurs może mieć wersje
  • „w kłusie” SK, gdzie najwyższym chodem jest kłus,
  • „w galopie” SKG, gdzie dopuszczalne są trzy chody.
Bez skoków. Stopień trudności na poziomie odznaki Jeżdżę Konno PZJ.
Czas
Z pomiarem czasu i określonym czasem maksymalnym.
Punktacja
Za pokonanie każdej przeszkody przyznawane są punkty bonifikacyjne.
Punktacja konkursu na dokładność
Pokonanie przeszkody
Punkty bonifikacyjne
Za 1. razem
3 pkt
Za 2. razem (także poprawienie członu
przeszkody)
2 pkt
Za 3. razem (także poprawienie członu
przeszkody)
1 pkt
Nie pokonanie za 3-im razem
0 pkt
Pominięcie członu przeszkody bez poprawienia tego członu lub całej przeszkody
0 pkt
Pokonanie przeszkody chodem wyższym od dozwolonego
Dodatkowa pętla na trasie
0 pkt
Dodatkowa pętla na trasie
0 pkt
Pomoc zewnętrzna
0 pkt
Przekroczenie czasu max.
Zakończenie przejazdu i klasyfikacja pary z uzyskaną liczbą punktów i czasem maksymalnym.
Upadek
Eliminacja
Przeszkody należy pokonać w określonej kolejności. Dopuszczalne jest 3-krotne podejście w celu prawidłowego pokonania przeszkody. Wyjątek stanowią przeszkody niemożliwe do powtórzenia, na przykład wrzucenie piłki do wiaderka lub przejazd pod linką, która spadła.
Pominięcie przeszkody lub wykonanie zadań w niewłaściwej kolejności powoduje konieczność powrotu do przeszkody pominiętej w celu jej pokonania.
Za przeszkodę pokonaną w niewłaściwej kolejności nie przysługują punkty bonifikacyjne. Jeżeli poprawnie pokonana przeszkoda zostanie powtórzona, ocenie podlega pierwsze udane wykonanie.
Upadek podczas przejazdu oznacza eliminację i możliwość ponownego startu po konsultacji z obsługą medyczną zawodów i decyzji sędziego głównego.
Klasyfikacja
Na pierwszym miejscu klasyfikowane są pary z największą liczbą punktów bonifikacyjnych. W przypadku równej liczby punktów przyznawane są miejsca ex-aequo. Zawodnicy, którzy nie ukończyli przejazdu z powodu przekroczenia czasu maksymalnego są klasyfikowani ze zdobytą liczbą punktów bonifikacyjnych i czasem maksymalnym.  
Pomoc zewnętrzna
Dozwolona.

Konkurs na dosiad
Celem przejazdu jest jak najdokładniejsze pokonanie przeszkód na trasie w jak najkrótszym czasie. Przy czym dodatkowe punkty bonifikacyjne są przyznawane za pokonanie przeszkody w odpowiednim chodzie. Dozwolone pojedyncze przeszkody skokowe.
Stopień trudności
Stopień trudności na poziomie Brązowej Odznaki Jeździeckiej PZJ.
Każda przeszkoda na trasie musi mieć dokładnie określony chód, jakim może być pokonana, na przykład: ósemka tylko w stępie S (bo ciasna), slalom w kłusie ćwiczebnym K, koło przez drągi galopie G, cavaletti kłusie w półsiadzie K.
Czas
Z pomiarem czasu i określonym czasem maksymalnym.
Punktacja
Za prawidłowe pokonanie każdej przeszkody naliczane są 2 rodzaje punktów bonitacyjnych:
  • za precyzję wykonania
  • za prawidłowy chód
Na przeszkodach wieloczłonowych punkt za precyzję przyznawany jest za każdy człon osobno. Za chód poprawny na całości przeszkody 2 punkty, na części przeszkody 1 punkt.
Na każdej przeszkodzie dopuszczalne są dwa wyłamania karane odjęciem punktu. Za trzecie wyłamanie eliminacja. Za niektóre błędy punkty są odejmowane.
Punktacja konkursu na styl

Punkty bonifikacyjne
Za właściwy dosiad
Poprawnie pokonana przeszkoda pojedyncza
+1 pkt
+1 pkt
Dodatkowa pętla na trasie,
zrzutka na przeszkodzie,
strącenie linki
-1 pkt

Błąd na przeszkodzie
-1 pkt
+1 pkt
1-wsze lub
2-gie wyłamanie na danej przeszkodzie
-1 pkt

3-cie wyłamanie na tej samej przeszkodzie
Eliminacja

Pokonanie przeszkody chodem wyższym od dozwolonego
Anglezowanie na złą nogę na łuku
-1 pkt

Między przeszkodami: galop na niewłaściwą nogę, przejście do niższego chodu lub zatrzymanie.
0 pkt

Powtórzenie ocenionego zadania
0 pkt
Przekroczenie czasu maksymalnego
Zakończenie przejazdu z uzyskaną liczbą punktów
Pomylenie trasy
Eliminacja
Upadek
Eliminacja
Klasyfikacja
Na pierwszym miejscu klasyfikowane są pary z największą liczbą punktów bonifikacyjnych. W przypadku równej liczby punktów decyduje czas przejazdu. W przypadku równej liczby punktów i takiego samego czasu przyznawane są miejsca ex-aequo. Zawodnicy, którzy nie ukończyli z powodu przekroczenia czasu maksymalnego klasyfikowani są ze zdobytą liczbą punktów bonifikacyjnych i czasem maksymalnym.
Pomoc zewnętrzna
Niedozwolona.

Ściągawka dla sędziego


Punkty
Czas max.
Stęp
Kłus
Galop
Skok
Ślepy parkur
karne


PG z asystą
bonif.
PG na dok. z kłusem
bonif.
PG na dokł. z galopem
bonif.
PG na styl z kłusem
bonif.  karne
PG na styl z galopem
bonif. karne
PG na styl ze skokiem
bonif. karne
Ściągawka dla sędziego

Ślepy parkur  
PG z asystą
PG na dokład.
PG na styl
Poprawne wykonanie przeszkody za 1-szym razem
0
-

3
1+1

1-wsze wyłamanie danej przeszkodzie
pokonanie za 2-gim razem
1


-

2
-1

2-gie wyłamanie danej przeszkodzie pokonanie za 3-cim razem
2


-

1
-1

3-cie wyłamanie
Niewykonanie; Rezygnacja z zadania po wyłamaniu
10
-
0
Elim.
Zrzutka / Strącenie linki / Błąd wykonania
--
0
-1+1
Pokonanie chodem wyższym od dozwolonego
--
0
-1+0
Dodatkowa pętla na trasie
1
-
0
-1
Pomoc zewnętrzna
10
-
0
x
Między przeszkodami galop na niewłaściwą nogę, przejście do niższego chodu lub zatrzymanie.
0
-
0
0
Pomylenie trasy
Zak.+10
-
0
Elim.
Przekroczenie czasu max
Zak.+10
-
Zak.
Zak.
Upadek
Elim.
Elim.
Elim.
Elim.
Klasyfikacja
Min pkt; Czas nie
-
Max pkt; Czas nie
Max pkt; Czas tak
e-mail
kontakt@mtj.waw.pl
Telefon
+48 604 793 528
Mazowiecki Talent Jeździecki
Wróć do spisu treści